Το MITCP είναι σχεδιασμένο για “νέους στην καρδιά ανθρώπους”, για αυτούς που αναζητούν έναν νέο τρόπο μάθησης που λαμβάνει υπόψη το προσωπικό τους ταξίδι αυτο-ανάπτυξης και αυτο-πραγμάτωσης προκειμένου να δημιουργήσουν ένα παρόν και ένα μέλλον ως φορείς αλλαγής, καινοτομίας και δημιουργικότητας. Μπορεί να είναι οι πρωτοπόροι μιας νέας κουλτούρας μοιράσματος που μπορεί να υπερβεί και να συμπεριλάβει τους δυϊσμούς, καθώς και τις διαφορές και τις συγκρούσεις του ευρύτερου συστήματος που τους περιλαμβάνει.

Ο διαχωρισμός μεταξύ θεωρίας και πράξης, νου και σώματος, δράσης και συναισθήματος, αρσενικού και θηλυκού, παρελθόντος και μέλλοντος, ύλης και συνείδησης, παραδοσιακού και επιστημονικού, ακαδημαϊκού και βιωματικού ξεπερνιέται μέσω μιας μετασχηματιστικής διδακτικής μεθοδολογίας.

Αυτό ονομάζεται περαιτέρω λειτουργία (further mode), διότι κινείται όλο και περισσότερο πέρα από τη δυαδική συμβατική λογική και αποσκοπεί να διδάξει πώς να κάνει τα δύο ένα.